Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport z 2021 r. 

Oświadczenie w sprawie dostępności
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gbpjasienica.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2022-02-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pojedyncze pliki nie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Waliczek, adres mailowy: dyrekcja@gbpjasienica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8153467 lub 698584568. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osobowe zgłaszającej żądanie,
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy, ul. Strumieńska 300, 43-385 Jasienica

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP w Jasienicy  mieszczą się na parterze oraz pierwszym piętrze. Do wejścia głównego prowadzą schody, które nie posiadają podjazdu dla niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8153 467. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking przed budynkiem biblioteki.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać

poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Mazańcowicach, ul. Szkolna 162, 43-391 Mazańcowice

Dostępność wejścia

Pomieszczenie biblioteki mieści się w suterenach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach. Do biblioteki prowadzi boczne wejście bez przeszkód architektonicznych.

Pomieszczenie biblioteczne jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8105 336. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie ogólnodostępny parking przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Zespołu szkolno-Przedszkolnego znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Międzyrzeczu Górnym

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP mieszczą się na pierwszym piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury- Filia w Międzyrzeczu Górnym. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8155 591. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie hol budynku Gminnego Ośrodka Kultury- Filia w Międzyrzeczu Górnym.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury – Fila w Międzyrzeczu Górnym znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, dlatego lokal biblioteczny jest niedostępny dla osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Rudzicy,

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP mieszczą się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia w Rudzicy. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8154 944. Miejscem załatwienia

sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia w Rudzicy.

Dostępność parkingu

Obok  budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób

niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Punkt Biblioteczny w Bierah, Biery 21 (budynek GOK) 43-386 Świętoszówka

Dostępność wejścia

Punkt Biblioteczny w Bierach znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy – Filia w Bierach. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla  niepełnosprawnych.  Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 698-584-568. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking obok budynku.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze są częściowo dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury znajduje  się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać

poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.

idź do początku strony